Privacy Policy

xxxxxxxx 

1. Parter
Selger er: Bergen BIL&MC skole AS
Fjøsangerveien 32
5054 Bergen
org.nr.: 951 314 951
telefon: 55 36 71 00
e-post: post@safemc.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. 
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”. 
2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken 
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter: 
• Valg av produkter 
• Handlekurven 
• Kassen 

xxxxxxxx 

3. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4. 

xxxxxxxx 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

xxxxxxxx 

5. Priser Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 

xxxxxxxx 

6. Betaling 
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav eller kredittkjøp. 

xxxxxxxx 

6.1 Postoppkrav 
Benytter du deg av dette alternativet får du tilsendt varene i oppkrav (kun innenlands). Du blir belastet et for oppkravsgebyr på kr 75,-. 

xxxxxxxx 

6.2 Kredtittkort Hvis du velger å betale med bankkort betaler du ved utsjekking av nettbutikken. Du blir IKKE BELASTET for noen gebyr for frakt og emballasje. 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 299, for å dekke våre utlegg. 
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. 
Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år. 

xxxxxxxx 

7. Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 
xxxxxxxx 

8. Undersøkelse av produktene 
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

xxxxxxxx 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11. 

xxxxxxxx 

10. Garanti 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9. 

xxxxxxxx 

11. Angrerett 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle våre varer. 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). 
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den, fri for smuss og lukt. Produktene skal kunne prøves, men ikke tas i bruk som ditt eget. Når det gjelder prøving er det allikevel naturlig å se hen til hvilken adgang forbrukeren har til å prøve tilsvarende varer ved kjøp i vanlig forretning. Dette innebærer at bade- og undertøy som er prøvd på ikke kan byttes. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg (kr 100,-). Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. 
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
12. Personopplysninger Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: 
• du har samtykket i utleveringen, eller 
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller 
• i lovbestemte tilfelle. 
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til bilmc@bilmc.no. 
13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. 


xxxxxxxx 

Bytting og retur 

Som kunde hos oss, har du selvfølgelig rettigheter etter angrerettloven og kjøpsloven.
Retur til lager 
Alle varer kjøpt i nettbutikken kan selvfølgelig sendes i retur til vårt lager. Du har full bytterett og mulighet til å få pengene tilbake innen 14 dager fra du har mottatt varene. Hvis du angrer på kjøpet koster det deg bare returfrakten. Returfrakten er for tiden på kr 100,-. Er det feil på varene du mottar, eller har vi gjort feil ved forsendelsen, erstatter vi også returfrakten og sender nye varer uten ekstra omkostninger. 
OBS! Varer som returneres må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde, eller i original emballasje. Returpakker må ikke sendes som oppkrav. 

xxxxxxxx 

FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT - ANGRERETT
- Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. 

xxxxxxxx 

Retur sendes til: 
Bergen BIL&MC skole AS
Fjøsangerveien 32
5054 Bergen

xxxxxxxx 

Reklamasjon
Hvis det er feil på varene og du ønsker å reklamere, erstatter vi også returfrakten, og sender nye varer uten omkostninger. 
OBS! Varer som returneres må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde, eller i original emballasje. Returpakker må ikke sendes som oppkrav. 
FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT - REKLAMASJON
- Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988.
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. 
Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport. 
Kilde: Forbrukerombudet. 

xxxxxxxx 

Reklamasjon sendes til:
Bergen BIL&MC skole AS
Fjøsangerveien 32
5054 Bergen